As tuqi

Marsi Muhaajir amantii Islaamaa barsiisuuf qopheewe dhihaate,
Hundi keesanuu dhihaadhaa,
Baradhaa Barsiisaa,
Itti Hojjaddhaa.

Amantii dhuga'aa, karaa haqaa, baratuu dhaaf Quraana qarai.
As tuqi

Kaayoon marsa kanaa, karaa dhugaa ilma namaa hunda garsiisuu

karaa video daawatuutiin,

Sagalee chaqasuutiin,

Barruu dubbisuutiin,

Bilbilaan ulamaaii wajjiin haasoftee gaafii kankee gaafatuu dhaan.

Karaa hundaanuu qooda irraafudhatuu nidandeetta,

Baratu fi barsiisuu nidandeetta,

Fachaasu fi diinageenis gumaachuu nidandeetta.

Yaroo hundaa duubatti hindeebi’in yaada kennatuu, gaafii gaafatuu, qeeqaa fi sirreesuu nidandeetta.

Malkaa barumsaa

Leenjii Du'aataa

Seeraa yaaminsa Rabbii

Akkaataa da'awaa itti godhan

Da’awaan keenna milkaawuu dhaaf karaa Rasuula Rabbii qabannee irra deemuu.

Tarbiyaa

Leenjii guddisa ijoollee

Guddisa Ijoollee

Ilma kankee karaa haqa irratti guddisi,

Dhuga fi dhara, garii fi hamtuu, gargar baasiif.

Seenaa Rasuulaa

Siiraa barannee itti hojjatuu

Siiraa Rasuulaa

Rasuulaa jaalannu malee imaana hin argannu,

seena fi siiraa isaanii barannu malee hin jaalannu.

Bu’aa Marsa kanaa

  • Barumsa hedduu haala yarootiin.

  • Barumsa Video ka haala nama gammachiisuun qopphaawe.

  • Barumsa sagalee kadeema’aa caqafatuu dandeettu.

  • Hiikaa rakkoo dhiirsa fi niitii jidduu jiru.

  • Furmaata guddisa ijoollee biyya faranjii.

Barumsa madaaluu

Barumsa Aqiidaa 50%
Barumsa Tafsiiraa 44%
Barumsa Hadiisaa 75%
Barumsa Siiraa 96%